Windmolens planten en elektriciteit oogsten moet win-win zijn voor Aarschot en Aarschottenaars

10 December 2020

Windmolens planten en elektriciteit oogsten moet win-win zijn voor Aarschot en Aarschottenaars

Het bestuur legde een visiedocument over windenergie in Aarschot voor ter stemming. Wij steunen dit uiteraard volmondig én geven onze eigen aandachtspunten mee. Windturbines verdienen een plaats in het energielandschap mits een goede ruimtelijke inpassing volgens objectieve criteria en met een brede burgerparticipatie. Zo wordt de winst lokaal geïnvesteerd en vloeit deze niet weg naar bv. het buitenland. Lusten en lasten worden gedeeld! 

We moeten resoluut kiezen voor een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Maatregelen om de klimaatverandering een halt toe te roepen moeten NU genomen worden. Dit staat los van ideologie en gaat over feiten.  

Dit kan door in te zetten op de productie van hernieuwbare en schone energie. Windturbines passen in dit verhaal, mits een goede ruimtelijke inpassing, mits brede burgerparticipatie en een lokaal draagvlak. Lokale energieproductie en lokale toegang tot energie zorgt voor een grotere economische weerbaarheid en onafhankelijkheid van de grillen van de internationale energieprijzen en toevoer van energie vanuit andere landen. 

Onze windmolen is van iedereen

Het begint bij ruimtelijke structuur. Een windmolen zet je op de meest geschikte plaats. Het ruimtelijk draagvlak en optimale inbedding in de omgeving is essentieel. Een mogelijke plaats wordt afgetoetst aan objectieve criteria.

Een tweede belangrijke pijler is de link tussen lokale productie en lokaal verbruik. Dit zorgt voor energieonafhankelijkheid en een grotere economische weerbaarheid van de gemeente en regio. In Eeklo bv werd de eerste windturbine dichtbij de stedelijke kern geplaatst om de link tussen waar de energie wordt geproduceerd en verbruikt te benadrukken. Toevoer van energie van buitenaf blijft natuurlijk belangrijk. Je spreidt risico’s. 

Daarnaast werkt een duurzaam energieproject in de driehoek ‘burger - overheid - bedrijf’ en is lokaal. In elk productie-model van duurzame energie is co-eigenaarschap belangrijk. Alle betrokkenen kunnen een plaats hebben in een terugverdienmodel. 

Voor burger en overheid betekent lokaal in dit geval ‘(inter)gemeentelijk’. Participatie door de burger maakt dat de windmolen van ons is. Participatie door de overheid maakt dat de windturbine van iedereen is. Bij voorkeur is de lokale overheid eigenaar van de grond waarop de  windturbines gebouwd worden (cfr opstalrecht). Het bedrijf dat de windmolen uitbaat is regionaal of nationaal verankerd. Er zijn modellen waar de uitbater van de windmolen jaarlijks een vast bedrag stort in een lokaal gemeentefonds en een omgevingsfonds. Deze financiële middelen worden geïnvesteerd in projecten die de lokale gemeenschap en de lokale overheid ten goede komen, bv verkeersveilig maken van schoolomgevingen, investeren in flankerende landschappelijke maatregelen. Op die manier worden de lasten en lusten herverdeeld over de hele gemeenschap en wint echt iedereen. 

Het is ook mogelijk om mensen met beperkte financiële middelen te laten investeren in windturbines. Op die manier produceren we op een sociale en inclusieve manier energie, voor en door iedereen. 

Als laatste willen we nog drie bijkomende cruciale aspecten benadrukken: informatie geven, informatie geven, informatie geven. 

Waarom?

We zijn ervan overtuigd dat niet investeren in duurzame en propere energie een kostelijke zaak zal worden: stijgende water- en energieprijzen, ongezonde omgeving met impact op onze gezondheid, overstromingen en droogte en de impact op landbouw en natuur, .... Velen in Vlaanderen zijn kapitaalkrachtig genoeg om de eerste klappen van de klimaatverandering op te vangen. Maar velen vallen uit de boot en nog meer dreigen in de toekomst het onderspit te delven. De armsten die het minst bijdragen tot de klimaatverandering betalen de zwaarste prijs. Bovendien is het onze plicht om te denken aan de toekomstige generaties. 

De klimaatverandering is een globaal probleem waar we lokaal ons steentje aan kunnen bijdragen. We hopen jullie te overtuigen van de noodzaak om te investeren in lokale, duurzame energieproductie, met lokale toegang tot energie, met een ruime rol voor burgers en de lokale overheid.