De fietsrapporten zijn er! Er is veel ruimte voor verbetering in Aarschot

13 Oktober 2023

Home 1

De fietsrapporten zijn er!  Er is veel ruimte voor verbetering in Aarschot

Fietsers doen hun zeg Alle Vlaamse fietsers konden het fietsbeleid van hun gemeente beoordelen via een enquête georganiseerd door de Fietsersbond, de VSV, Het Nieuwsblad en de Vlaamse overheid. 

Het rapport van Aarschot kan je online raadplegen.

443 fietsers, tegenover 52 vorige keer, hebben gesproken en geoordeeld. Aarschot is van 6/10 naar 5/10 gegaan en scoort onder het gemiddelde. 

443 fietsers, niet niets, die het fietsbeleid evalueren en zeggen dat het nog niet genoeg is. 443 stemmen kan je niet zomaar naast je neerleggen. Het rapport moet je dan ook zien als een opstap naar beter. Het is een leidraad om het beleid aan te passen. 

Missende schakels

Een degelijk fietsbeleid gaat uit van een duidelijke visie en doelen en vertaalt zich in een structurele en planmatige aanpak. Groen Aarschot is van in het begin een stevige pleitbezorger van een onderbouwd en daadkrachtig fietsbeleid. We hebben mee onze schouders gezet onder het fietsbeleidsplan. De stationsomgeving, de Betekomsesteenweg en het fietspad aan de brug naast het station werden aangepakt. We hebben herhaaldelijk hierop aangedrongen. 

Maar we missen een totaalvisie. Zo worden er al schoolstraten georganiseerd. Een heel goed idee, maar het is helaas nog niet genoeg. De ruimere schoolomgeving moet veilig zijn. Er missen nog belangrijke schakels om het totaalplaatje te laten kloppen, bv. zone 30 in straten rond een schoolstraat of een aangepaste infrastructuur zodat de volledige route veilig is. Een ketting is immers maar zo sterk als de zwakste schakel. 

Hetzelfde voor het project Buck-e waar kinderen een beloning krijgen wanneer ze met de fiets of te voet naar school gaan. Het Buck-e project is een mooie poging van het stadsbestuur om fietsen te promoten, maar het mist fundering en opvolging. Het doel is dat kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen. Dit is iets wat de stad moet realiseren. 

Een ander terugkerend probleem is dat verkeersovertredingen te gemakkelijk worden geminimaliseerd. 

 

Ruimte voor verbetering - Aarschot verdient een cum laude

Aarschot verdient beter. Acties en maatregelen moeten op maat van een gebied en bewoners zijn. Voor een goed en gedragen beleid doorloop je een meersporen-traject: sensibiliseren, communiceren en overleggen met alle belanghebbenden, acties, inzetten op veilige routes en de inrichting van de weginfrastructuur. Het is niet of/of maar en/en. Het is een continue bekommernis, gisteren, vandaag en morgen. De zorgen van gisteren zijn ook niet per definitie de zorgen van vandaag en morgen. 

Daarom is het op zijn minst opmerkelijk dat de burgemeester en de schepen van mobiliteit uitdrukkelijk de unanieme beslissing van de gemeenteraad om een fietsadviesraad op te richten, naast zich neerleggen. Een fietsadviesraad geeft burgers een stem en laat hen mee nadenken over fietsbeleid. 

 

Concreet: Tieltsebaan

We willen de verzuchtingen van de bewoners van de Tieltsebaan ook nog meegeven. De Tieltsebaan wordt door fietsers, jong en oud, als gevaarlijk ervaren. We hebben het stadsbestuur op vraag van een buurtbewoner tijdens een commissie mobiliteit in juni 2020 al eens aangemaand om de problemen in de Tieltsebaan te bekijken en aan te pakken. Het antwoord was niet bemoedigend. Het kwam erop neer dat het probleem werd genegeerd en onder de mat geveegd. Onlangs kregen we een gelijkaardige opmerking: het project Buck-e en onveilige straten op weg naar de school, in dit geval het centrum en de Tieltsebaan, gaan niet samen. De fietsinfrastructuur is niet aangepast. 

Een route, een straat, een buurt kan aangepakt worden volgens een stappenplan. Je begint met te luisteren naar de buurtbewoners, te brainstormen, maatregelen op korte termijn en op lange termijn te bekijken, kijken welke infrastructuuraanpassingen nodig zijn en snel gerealiseerd kunnen worden of die een meer grondige aanpak vereisen. Is er een alternatieve route zonder conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en actieve weggebruikers? Je wil zoveel mogelijk mensen mee hebben en iedereen de kans geven zijn zeg te doen. 

 

Veilig fietsen en stappen is belangrijk voor ons en iets waar we per definitie en altijd mee aan de slag gaan.