Veiligheid

31 Maart 2021

Veiligheid

Aarschot, een veilige thuishaven Veiligheid is een thema dat ons allen aanbelangt, dat niet rechts of links is. We willen ons allemaal veilig voelen in Aarschot. Met een preventieve aanpak, een integrale veiligheidsaanpak en maatschappijgerichte politiezorg willen we problemen bij de wortel aanpakken en niet alleen aan symptoombestrijding doen.

Preventie

Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, zet de politie en bij uitbreiding de hele gemeentelijke administratie, best sterk in op preventie. In vergelijking met andere gemeenten worden in Aarschot relatief veel fietsdiefstallen, gauwdiefstallen of woninginbraken gepleegd. Allemaal problematieken waarbij een preventieve aanpak bijzonder effectief is. Met fietsgraveersessies, sensibilisatiecampagnes en advies ivm woningbeveiliging hopen we bij te dragen tot een vermindering.

Veiligheidsfenomenen geïntegreerd aanpakken én voorkomen

De politie staat niet alleen in het streven naar een veilig Aarschot. Heel wat partners kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en aanpakken van veiligheidsproblemen. Jeugdwerk (Arktos, JC De Klinker), scholen en CLB zijn bijvoorbeeld belangrijke partners wat betreft drugsproblematiek en jongerenbendes. Voor andere problematieken dan weer kunnen OCMW, sociaal huis, preventieambtenaren, dienst burgerlijke zaken, …  nuttige partners zijn.

Al deze actoren worden overal in Vlaanderen binnen de lokale integrale veiligheidscellen al betrokken bij de aanpak van radicalisering. Wij denken dat het voor Aarschot nuttiger is om dit overlegplatform ook te gebruiken om andere vormen van criminaliteit op een integrale en maatschappijgerichte manier aan te pakken (drugsdelicten bv.). Met al deze actoren rond de tafel kan men voorkomen en bijsturen als het kan, maar straffen wanneer het moet.

Gemeenschapsgerichte politie

In onze snel veranderende maatschappij moet de politie de vinger aan de pols houden en echt tussen de mensen staan. We denken dat dit kan door zoveel mogelijk te werken met vaste gezichten.

De lokale politie haalt de minimumnormen wat betreft wijkagenten, maar we willen hier nog meer op inzetten. Zodat de wijkagenten echt een vast gezicht worden voor hun wijk, kan leiden tot een betere opvolging van probleemsituaties (overlast en kleine criminaliteit, samenlevingsproblemen, onveilige kruispunten, ...). Op die manier is de politie toegankelijker en kunnen probleemsituaties voorkomen worden door middel van een gesprek.

Bij evenementen kan de politie proactief meedenken met de organisatoren om potentiële veiligheidsproblemen te voorkomen en mee aan te pakken. Een specifieke jongerenflik (bv. zoals de Leuvense studentenflik actief op sociale media) zou een gezicht kunnen zijn dat jongeren gerust stelt en proactief ingrijpt bij problematieken met jongeren.

Drugsmisdrijven, vandalisme en criminaliteit ontstaan meer frequent binnen een ruimere sociale problematiek. Als we veiligheidsfenomenen bij de wortel willen aanpakken, moeten we durven kijken naar de onderliggende oorzaken. Een sociale dienst moet gebetonneerd worden binnen de organisatie van de lokale politie om verontrustende opvoedingssituaties, intrafamiliaal geweld, spijbelen, risico milieus, verslaving en recidivisten beter op te volgen.

Organisatie van de lokale politie

Aarschot heeft in tegenstelling tot veel omliggende gemeentes nog haar eigen politiezone. Ondanks de kleine schaal slaagt de Aarschotse politiezone er goed in om zijn kerntaken (dringende noodoproepen en patrouilles, onthaal, recherche, verkeer, slachtofferhulp, openbare ordehandhaving en wijkwerking) uit te voeren. Voor ons kan dit dan ook zo blijven.

Anderzijds duiken er nieuwe uitdagingen op die een ruimere expertise vereisen en waarvoor schaalvergroting een oplossing kan bieden. Meer en meer mensen worden slachtoffer van oplichting of diefstal online, doch op dit moment is er te weinig expertise om dit goed aan te pakken. Verder leiden nieuwe, nuttige technieken (automatische nummerplaat herkenning) tot grote hoeveelheden gegevens die moeilijk te hanteren zijn. We pleiten dan ook voor samenwerkingsverbanden met andere zones, om bijvoorbeeld informatica expertise te bundelen en verder uit te bouwen. Ook voor andere ondersteunende diensten en aankopen (intern toezicht, secretariaat, kledij, verzekeringen, ...) kan een samenwerking interessant zijn. Dit leidt tot uitbouw van expertise en anderzijds kan hierdoor ook budget bespaard worden dat geïnvesteerd kan worden in de bovenstaande nieuwe uitdagingen.

We pleiten ten slotte voor een modern management en een goed personeelsbeleid. Ook hierrond kan expertise gebundeld en uitgebouwd worden.