Ruimtelijke ordening

31 Maart 2021

Ruimtelijke ordening

Aarschot, waar ik graag woon Iedereen heeft een woning en ruimte nodig. Meer nog, iedereen heeft recht op een betaalbare, energiezuinige, kwaliteitsvolle, veilige en gezonde woning in een gemeente, buurt of stad waar het aangenaam is om te wonen.

Klimaatvriendelijk en kwaliteitsvol wonen in Aarschot

Onze woningen behoren tot de slechtst geïsoleerde, meest energieverslindende in Europa. In Vlaanderen zijn ze verantwoordelijk voor bijna 15% van alle CO2-uitstoot. Private huurwoningen zijn gemiddeld in slechtere staat dan eigenaarswoningen. Naast sociale woningen ook de private huurmarkt versterken, is een belangrijke uitdaging.

Het stadsbestuur heeft een sterke regierol die toekijkt op grote woonprojecten. Aarschot zet in op een gezonde mix van diverse groepen. Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn.  

Aarschot maakt een thermografische kaart van alle gebouwen op zijn grondgebied. Iedereen wordt op de hoogte gebracht van eventuele energie-problemen. Als deze zich afspelen in een afgebakend gebied, kan collectief duurzaam renoveren gestimuleerd worden. Het kan een kans zijn om een energie-netwerk uit de grond te stampen waar elektriciteit en warmte worden opgewekt en gedeeld.

Aarschot gaat letterlijk naar mensen die in slechte omstandigheden wonen, neemt de kwetsbare burger bij de hand om samen stap voor stap woonproblemen op te lossen. Je kan werken met vrijwillige woonbuddy’s die professioneel ondersteund worden.

We kiezen voor gerichte woningpremies die voldoende hoog zijn. Aarschot zorgt dat de premies terecht komen bij de mensen die ze echt nodig hebben en gericht zijn op woningen die passen binnen de inbreiding- of kernversterkingsstrategie.  

Het is niet altijd eenvoudig om je weg te vinden in de administratieve jungle wanneer je wil renoveren, bouwen, een energie-audit wil laten uitvoeren, lenen voor energiebesparingsinvesteringen, … Aarschot biedt informatie op maat via een centraal loket voor woon-, water-, en energie-info waar burgers en verenigingen terecht kunnen voor kosteloos eerstelijnsadvies.

Toekomstgericht wonen

De gezinssamenstellingen veranderen, (woon)ruimte wordt steeds schaarser en tegelijkertijd worden steeds meer huizen in verkavelingswijken te groot bevonden door de eigenaars/bewoners. Gemeenschappelijk wonen biedt een efficiënter ruimtegebruik, is milieuvriendelijker en zorgt voor een sterker sociaal weefsel. Verschillende groepen en leeftijden door elkaar. Mooi toch wanneer Jos en Maria even samen met Fientje een mooie tekening maken wanneer mama Griet even snel naar de bakker om de hoek gaat.

Groen Aarschot ziet ook een toekomst in co-wonen en huisdelen. Bij 'huisdelen' leeft men samen onder één dak. Bij 'co-housing en ‘co-wonen' worden verschillende ruimtes gedeeld, zoals een tuin, co-workspace, wasruimte,... en heeft men tegelijkertijd ook een eigen privéwoning. Zullen we in Aarschot werk van maken één of meerdere pilootprojecten ‘gemeenschappelijk wonen’?

Jongeren willen ook graag hun stek, maar hebben hier niet altijd de financiële middelen voor. Laten we jongeren ook de kans geven om zonder administratieve rompslomp samen te wonen in een gemeenschapshuis waar elke unit recht heeft op een domicilienummer. De stad moet hier flexibel mee omspringen.

Op ‘de buiten’ staan vaak ook grote woningen. Het is voor Groen Aarschot de evidentie zelve dat deze moeten kunnen opgesplitst worden in meerdere woningen. Bomma die voordien alleen woonde op de veel te grote nr 45, woont nu op nr 45A naast een jong gezin op nr 45B.

 

"Kortjes"

  • Groen wil inzetten op kernversterking. We willen de kern van Aarschot en de deelgemeentes aantrekkelijk maken om te wonen. Met pleintjes, speelstraten, bankjes en ontmoetingsplekken brengen we leven in de brouwerij. We hebben oog voor 'groene vingers' en open ruimtes in onze dorpskernen en stadscentrum, waar we kunnen buurten, spelen en chillen. Een stad of gemeente waarin geleefd en gewoond wordt heeft minder te kampen met vandalisme. Daar waar mensen zijn, voel je je veilig. Levendige woonkernen bieden tevens kansen voor de lokale middenstand en gaan vereenzaming tegen
  • buiten de kernen wordt het hoog tijd om onze schaarse open ruimtes te beschermen. Als we niet proberen het tij te keren is er in Aarschot binnenkort geen platteland meer over en wonen we allemaal in een verstedelijkt gebied. Een moderne en verstandige ruimtelijke ordening moet lintbebouwing voorkomen en het groene karakter van de stad bewaren
  • inzetten op bovenwinkelwonen, bestaande woningen verbouwen tot een volwaardige woongelegenheid. Leegstand daadwerkelijk beboeten, geen ruimte voor speculatie
  • we hoeven niet te knabbelen aan de steeds schaarser wordende open ruimtes om nieuwe woonzones te maken. Een stad is niet leefbaar wanneer de schaarse publieke ruimtes en pleinen - bv. het Gilsonplein - worden volgestouwd met gebouwen die veel geld opbrengen voor de bouwpromotoren. Leegstaande gebouwen vormen we om tot duurzame woningeenheden met een gezonde mix van alle leeftijden en mensen uit verschillende lagen van de bevolking, culturele achtergrond,...
  • laat De Torens een gezonde mix worden van sociale en residentiële woningen met gemeenschappelijke (open) ruimtes met gras en bomen en ruimte voor een fietsparking. We willen geen aanzuigeffect van wagens door een groot aanbod van extra parkeerplaatsen. De parking is bedoeld voor bewoners. Er is voldoende parking voor bezoekers: Parking Centrum (de Demervallei) en de parkeerruimte achter het station
  • Aarschot heeft historisch erg weinig sociale woningen. We houden wonen betaalbaar voor iedereen. Sociale woningen moeten duurzaam en ecologisch zijn. Iedereen leeft in de 21ste eeuw
  • via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), verplichten we projectontwikkelaars om te voldoen aan duurzame, sociale en betaalbaarheidscriteria. Geen aandacht voor deze criteria, geen vergunning