Onderwijs

Een goede schoolcarrière zet je in de startblokken voor een goed leven. Groen versterkt het onderwijs en zet de toekomst van onze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen bovenaan de politieke agenda.

Onze basisscholen helpen we de komende jaren uitgroeien tot brede scholen. Ons onderwijs bereidt je niet alleen voor op de arbeidsmarkt maar geeft ook je leven mee vorm. Daarom willen we via flankerend onderwijsbeleid inzetten op vorming van onze leerkrachten, thema’s en doe-dagen uitwerken samen met de Klinker en Arktos en Welzijn bijvoorbeeld rond gender, armoede, wonen en andere thema’s die de kinderen en de ouders bezighouden. Het flankerend onderwijsbeleid tracht een antwoord te geven op lokale noden die betrekking hebben op lerenden, ouders, scholen of organisaties die bij het onderwijsgebeuren betrokken zijn. Deze noden kunnen naar boven komen uit een omgevingsanalyse of tijdens overleg met de lokale onderwijsactoren. Vroeger zagen we vaak een spandoek ‘Vlaanderen, wees wijs, investeer in basisonderwijs!’ hangen. Het moment is aangekomen om dit effectief te doen.

Voor secundaire scholen zijn we in Aarschot ambitieus, we versterken het samenwerken van àlle scholen en willen de schoolbesturen rond gezamelijke thema’s goed ondersteunen door regelmatig overleg organiseren. We steunen de brede eerste graad in alle scholen in de stad en van daaruit moet er voor elke leerling een goede keuze en mogelijk zijn in Aarschot in de tweede graad . Wij gaan voor een onderwijssysteem dat de studiekeuze effectief uitstelt tot de tweede graad, dat leerkrachten beter ondersteunt, en dat leerlingen meer positieve keuzes laat maken.

Wij willen dat de stad deze coördinatie tussen scholen om een brede keuze te garanderen zeker steunt  over de scholen en koepels heen. Het stedelijk onderwijs moet een goede rol spelen om de regionale noden te dekken zodat zoveel mogelijk richtingen aangeboden worden in onze scholenstad. Het duaal leren in onze stad moet uitgebouwd worden samen met de scholen en de ondernemers. We zetten met flankerend onderwijs in op spijbelpreventie en schoolmoeheid.

ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

We hebben zeer sterke scholen in onze gemeente. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat niet iedereen kan of wil kiezen voor het 'algemeen' traject. We moeten bekijken of we ons bijzonder onderwijs nog de juiste plaats geven en of een methodeschool geen goede aanvulling kan zijn voor ons huidig aanbod. We hebben reeds een basis in onze gemeente en kunnen van deze basis meer leren dan we nu doen.

OVERLEG

In 2014 werd in Aarschot de Onderwijsraad opgestart. Groen gelooft 100% in overleg en samenwerking. We willen de onderwijsraad actief betrekken in het beleid en zo samen bekijken waar er kansen zijn voor onze scholen, waar ze elkaar kunnen ondersteunen en waar het stad kan helpen of ontlasten.

 

Ook de schoolinfrastructuur nemen we onder handen. Scholen spelen een centrale rol in de samenleving, maar de gebouwen hebben vaak een te eenzijdige functie. We zetten de schoolgebouwen breder in, ook na de schooluren.
Dagelijks rijden 100-en kinderen met de fiets naar school. We willen dit bemoedigen door die fietsknelpunten aan te pakken in een mobiliteits-masterplan. We beseffen dat niet iedereen dagelijks de fiets kan nemen. We geven openbaar vervoer en de auto een eigen plaats in ons plan.

Tot slot zullen we het  volwassenenonderwijs ondersteunen in onze stad en zorgen voor een toegankelijker onderwijs, zeker voor kortgeschoolden, traaglerenden en mensen met een migratieachtergrond of taalachterstand. Het volwassenenonderwijs is immers een middel tot emancipatie. Levenslang leren, daar zeggen we volmondig ja tegen.

<< terug