Mobiliteit

We willen een Aarschot op mensenmaat. Een stad waarin we wonen en leven en ons op een veilige en gezonde manier kunnen verplaatsen met het juiste vervoermiddel. Groen Aarschot wil dat iedereen toegang heeft tot een gezonde, veilige en slimme mobiliteit op zijn of haar maat.

Mensen zijn de maatstaf, ook in mobiliteit

Waar mensen wonen, samenkomen, buurten, winkelen, spelen, … in leef- en woonstraten of op pleintjes staat leefkwaliteit op de eerste plaats met ruimte om te leven, te stappen en te fietsen. Bussen en de auto zijn ideaal voor langere afstanden en kunnen zeker hun plaats behouden in een mobiliteitsplan. Maar fietsers verdienen ook op de verbindingswegen meer ruimte en moeten conflict-vrij en zonder gevaar op hun bestemming geraken.

Het is heel simpel: wil je naar je werk, naar de sportclub, naar je favoriete café, naar school, naar de chiro, scouts, KSA, KLJ, speeltuin, of gewoon een toertje fietsen, of het nu 500 meter, 3 km, 15 km of meer is, dan moet dit kunnen op een veilige en gezonde manier. Wil je te voet, geen probleem. We willen letterlijk meer ruimte vrijmaken voor stappers en trappers, naast de auto. Overal en altijd met de gepaste snelheid en met een aangepaste of nieuw aangelegde infrastructuur: voldoende brede voet- en fietspaden, gescheiden of gemengd verkeer, fiets(snel)wegen.  We investeren in een netwerk van trage wegen, niet enkel voor recreatief gebruik, maar ook functioneel. We herwaarderen de trage wegen bij nieuwe ontwikkelingen en investeren in missing links.

Het comfort en veiligheid van de stappers en trappers komt steeds op de eerste plaats. We nemen kinderen en senioren als norm.

Slimme mobiliteit

Niemand is alleen maar voetganger, of alleen maar fietser, of alleen maar automobilist. We willen vlot kunnen overstappen van het ene vervoermiddel naar het andere. Op weg met de fiets naar het station, met de fiets op de trein, zelfs op de bus. Je wil op een slimme manier je eigen mobiliteit in handen hebben. Het station in Langdorp en Aarschot kunnen we uitspelen als slimme mobiliteitsknooppunten.

Auto-delen

We zijn ook fan van auto-delen. Onze wegen slibben steeds meer dicht, de auto is het slachtoffer van zijn eigen succes. De geparkeerde auto neemt veel plaats in. Een enorm financieel kapitaal staat het merendeel van de tijd gewoon stil. Daarom moedigen we initiatieven aan waarbij een auto wordt gedeeld door verschillende mensen. Dit kan in samenwerking met bedrijven die auto-delen aanbieden, maar burgers kunnen zelf ook auto-deelsystemen opzetten. Je hebt toegang tot mobiliteit: je rijdt met de wagen wanneer nodig, zonder zelf een auto te moeten aankopen, zonder je zorgen te moeten maken over het volgende onderhoud, of waar je je auto moet parkeren. Redenen genoeg voor een stadsbestuur om voluit te gaan voor auto-delen en initiatieven te ondersteunen of zelf te organiseren.

Fietsend Aarschot

Groen Aarschot steekt het niet onder stoelen of banken, Groen Aarschot heeft een boon voor fietsers. Daarom gaf Groen Aarschot een Tournée Pedalle. In het fietsparlement kon de Aarschottenaar mee denken en plannen maken over een fietsbeleid voor Aarschot. Het fietsparlement maakte een fietscharter op. Een digitale fietsknelpuntenkaart werd - met succes - gelanceerd. Het is duidelijk: ‘De Fiets’ leeft in Aarschot. Groen Aarschot wil met de insteek van de fietsende Aarschottenaar aan de slag en mee het fiets- en mobiliteitsplan van een gezonde en leefbare stad uittekenen.  

Er is werk aan de fietswinkel

Het fietspad op de Betekomsesteenweg lijkt op een BMX-parcours. Fietsers die van de spoorwegbrug komen, worden ineens op de Elisabethlaan gekatapulteerd. In Gelrode is het oversteken van de Leuvensesteenweg levensgevaarlijk. De stationsomgeving blijft ook een pijnpunt. In Rillaar is het een jungle vlak voor en na de schooluren, maar dan eentje waar zelfs gorilla’s zich niet thuis voelen.

We willen verder gaan dan het oplappen van knelpunten. We pleiten voor de uitbouw van een veilig fietsnetwerk voor scholieren, voor werknemers van en naar  Aarschot, Leuven, Testelt, Diest en andere buurgemeenten en -steden. Fietsostrades spelen een belangrijke rol. Iedereen moet op een veilige én efficiënte manier op zijn of haar bestemming geraken.

We kunnen nog dingen bedenken die het leven van de fietsende Aarschottenaar gemakkelijk maken. Als je fiets stuk is, breng je deze binnen bij een onderhoudsdienst en krijg je een vervangfiets. Velo doet op dit vlak al schitterend werk. Waarom dit niet uitbreiden naar de lokale fietshandelaar? De rem van je zoon of dochter hapert, je zoon of dochter fietst even langs de hersteldienst en kan meteen verder met een vervangfiets. Superhandig en zo kan iedereen met een veilige, goede fiets rondtrappen.                 

Kortjes

 • ruimte scheppen voor fietsers door fietsstraten te maken waar fietsers en auto’s de straat delen. Fietsstraten zijn straten waar auto’s fietsers niet mogen inhalen omdat dit gevaarlijk is. Evidente voorbeelden: Theo De Beckerstraat, Diestsesteenweg in Rillaar centrum waar geen fietspad is, Langdorpsesteenweg vanaf Kreatos tot aan MCA ...
 • in de gemeentekernen en stadscentrum hebben voetgangers en fietsers prioriteit, doorgaand autoverkeer wordt omgeleid. Minder auto’s in centra verhoogt de leefbaarheid
 • duurzaam georganiseerd vervoer van randparkings naar en door het stadscentrum, steeds met een gepaste snelheid.
 • van autodeelstandplaatsen maken we volwaardige Mobipunten. Dit zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen.
 • overdekte fietsstalboxen voor mensen die geen plaats hebben om hun fiets te stallen. Ideaal voor rijwoningen
 • openbaar duurzaam vervoer op bestelling zodat de Aarschottenaar die geen wagen heeft, of minder mobiel, is naar de winkel, de stad, ... kan gaan
 • bij heraanleg van kruispunten of straten, denken vanuit het standpunt van de fietser en voetganger. Als het niet veilig is voor een 11-12 jarige, moet het herdacht worden
 • aandacht voor voetgangers en fietsers bij (wegen)werken
 • Aarschot is een scholenstad. Scholieren en leerkrachten moeten ook met de fiets of te voet op een veilige en aangename manier naar school kunnen. De schoolomgeving en andere kindbestemmingen veilig voor stappers en trappers inrichten
 • meldpunt voor (bijna-)ongevallen, glasbreuk, schade aan voet- of fietspad
 • de stad geeft zelf het goede voorbeeld: fietsdelen vanuit de stad, werknemers stimuleren om dienst- en woon/werk verplaatsingen met de (e-)fiets te maken
 • voldoende, goede, veilige en nabije fietsparkings aan attractiepolen zoals UGC, sporthal, stadhuis, stadsfeestzaal, etc.en bij (private) nieuwbouwprojecten
 • herinrichting van de parking Het Centrum (Demervallei)
 • voetganger- en fietsvriendelijke herinrichting van de stationsomgeving. De stationsomgeving moet aantrekkelijk zijn. Dit is het eerste waar mensen die met de trein een stad bezoeken te zien krijgen
 • inwoners zonder auto een fiets/autodeel/MOBIB-abonnement schenken
 • de stad moet autodelen en fietsdelen promoten en organiseren voor inwoners
 • op bovenlokaal niveau actief pleiten voor snelle aanleg van een fietsostrades, o.a. naar Leuven
 • zwarte punten van de digitale fietsknelpuntenkaart aanpakken, o.a. fietspad Leuvensesteenweg
 • duidelijke fietsbewegwijzering
 • positieve imago-campagne: Aarschot trapt een versnelling hoger
 • gedeeld ruimtegebruik: een parking van een supermarkt kan ‘s avonds gebruikt worden. Autoparkeerplaatsen kunnen in de zomer tijdelijk plaats ruimen voor terrassen of fietsparkeermatten

<< terug

Wonen en ruimte

Iedereen heeft een woning en ruimte nodig. Meer nog, iedereen heeft recht op een betaalbare, energiezuinige, kwaliteitsvolle, veilige en gezonde woning in een gemeente, buurt of stad waar het aangenaam is om te wonen.

Klimaatvriendelijk en kwaliteitsvol wonen in Aarschot

Onze woningen behoren tot de slechtst geïsoleerde, meest energieverslindende in Europa. In Vlaanderen zijn ze verantwoordelijk voor bijna 15% van alle CO2-uitstoot. Private huurwoningen zijn gemiddeld in slechtere staat dan eigenaarswoningen. Naast sociale woningen ook de private huurmarkt versterken, is een belangrijke uitdaging.

Het stadsbestuur heeft een sterke regierol die toekijkt op grote woonprojecten. Aarschot zet in op een gezonde mix van diverse groepen. Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn.  

Aarschot maakt een thermografische kaart van alle gebouwen op zijn grondgebied. Iedereen wordt op de hoogte gebracht van eventuele energie-problemen. Als deze zich afspelen in een afgebakend gebied, kan collectief duurzaam renoveren gestimuleerd worden. Het kan een kans zijn om een energie-netwerk uit de grond te stampen waar elektriciteit en warmte worden opgewekt en gedeeld.

Aarschot gaat letterlijk naar mensen die in slechte omstandigheden wonen, neemt de kwetsbare burger bij de hand om samen stap voor stap woonproblemen op te lossen. Je kan werken met vrijwillige woonbuddy’s die professioneel ondersteund worden.

We kiezen voor gerichte woningpremies die voldoende hoog zijn. Aarschot zorgt dat de premies terecht komen bij de mensen die ze echt nodig hebben en gericht zijn op woningen die passen binnen de inbreiding- of kernversterkingsstrategie.  

Het is niet altijd eenvoudig om je weg te vinden in de administratieve jungle wanneer je wil renoveren, bouwen, een energie-audit wil laten uitvoeren, lenen voor energiebesparingsinvesteringen, … Aarschot biedt informatie op maat via een centraal loket voor woon-, water-, en energie-info waar burgers en verenigingen terecht kunnen voor kosteloos eerstelijnsadvies.

Toekomstgericht wonen

De gezinssamenstellingen veranderen, (woon)ruimte wordt steeds schaarser en tegelijkertijd worden steeds meer huizen in verkavelingswijken te groot bevonden door de eigenaars/bewoners. Gemeenschappelijk wonen biedt een efficiënter ruimtegebruik, is milieuvriendelijker en zorgt voor een sterker sociaal weefsel. Verschillende groepen en leeftijden door elkaar. Mooi toch wanneer Jos en Maria even samen met Fientje een mooie tekening maken wanneer mama Griet even snel naar de bakker om de hoek gaat.

Groen Aarschot ziet ook een toekomst in co-wonen en huisdelen. Bij 'huisdelen' leeft men samen onder één dak. Bij 'co-housing en ‘co-wonen' worden verschillende ruimtes gedeeld, zoals een tuin, co-workspace, wasruimte,... en heeft men tegelijkertijd ook een eigen privéwoning. Zullen we in Aarschot werk van maken één of meerdere pilootprojecten ‘gemeenschappelijk wonen’?

Jongeren willen ook graag hun stek, maar hebben hier niet altijd de financiële middelen voor. Laten we jongeren ook de kans geven om zonder administratieve rompslomp samen te wonen in een gemeenschapshuis waar elke unit recht heeft op een domicilienummer. De stad moet hier flexibel mee omspringen.

Op ‘de buiten’ staan vaak ook grote woningen. Het is voor Groen Aarschot de evidentie zelve dat deze moeten kunnen opgesplitst worden in meerdere woningen. Bomma die voordien alleen woonde op de veel te grote nr 45, woont nu op nr 45A naast een jong gezin op nr 45B.

 

"Kortjes"

 • Groen wil inzetten op kernversterking. We willen de kern van Aarschot en de deelgemeentes aantrekkelijk maken om te wonen. Met pleintjes, speelstraten, bankjes en ontmoetingsplekken brengen we leven in de brouwerij. We hebben oog voor 'groene vingers' en open ruimtes in onze dorpskernen en stadscentrum, waar we kunnen buurten, spelen en chillen. Een stad of gemeente waarin geleefd en gewoond wordt heeft minder te kampen met vandalisme. Daar waar mensen zijn, voel je je veilig. Levendige woonkernen bieden tevens kansen voor de lokale middenstand en gaan vereenzaming tegen
 • buiten de kernen wordt het hoog tijd om onze schaarse open ruimtes te beschermen. Als we niet proberen het tij te keren is er in Aarschot binnenkort geen platteland meer over en wonen we allemaal in een verstedelijkt gebied. Een moderne en verstandige ruimtelijke ordening moet lintbebouwing voorkomen en het groene karakter van de stad bewaren
 • inzetten op bovenwinkelwonen, bestaande woningen verbouwen tot een volwaardige woongelegenheid. Leegstand daadwerkelijk beboeten, geen ruimte voor speculatie
 • we hoeven niet te knabbelen aan de steeds schaarser wordende open ruimtes om nieuwe woonzones te maken. Een stad is niet leefbaar wanneer de schaarse publieke ruimtes en pleinen - bv. het Gilsonplein - worden volgestouwd met gebouwen die veel geld opbrengen voor de bouwpromotoren. Leegstaande gebouwen vormen we om tot duurzame woningeenheden met een gezonde mix van alle leeftijden en mensen uit verschillende lagen van de bevolking, culturele achtergrond,...
 • laat De Torens een gezonde mix worden van sociale en residentiële woningen met gemeenschappelijke (open) ruimtes met gras en bomen en ruimte voor een fietsparking. We willen geen aanzuigeffect van wagens door een groot aanbod van extra parkeerplaatsen. De parking is bedoeld voor bewoners. Er is voldoende parking voor bezoekers: Parking Centrum (de Demervallei) en de parkeerruimte achter het station
 • Aarschot heeft historisch erg weinig sociale woningen. We houden wonen betaalbaar voor iedereen. Sociale woningen moeten duurzaam en ecologisch zijn. Iedereen leeft in de 21ste eeuw
 • via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), verplichten we projectontwikkelaars om te voldoen aan duurzame, sociale en betaalbaarheidscriteria. Geen aandacht voor deze criteria, geen vergunning

<< terug

Lokaal bestuur en participatie

Groen Aarschot gaat voor een democratie met veel ruimte voor de actieve burger. Via co-creatie, hoorzittingen, enquêtes, adviesraden,... willen we echte inspraak maximaal stimuleren.

Het wordt tijd voor een eerlijke politiek die een transparant en vernieuwend beleid voert om dienstverlening dicht bij de bevolking te brengen.

Een eerlijk en transparant bestuur

Groen Aarschot vindt dat het tijd is voor een nieuwe politieke cultuur in Aarschot. Groen heeft altijd en overal een propere politiek nagestreefd, op basis van de allerhoogste ethische normen. We verwachten van een Aarschots stadsbestuur dat het aanbestedingen en aanwervingen uitvoert in volledige transparantie en elke schijn van partijdigheid vermijdt. Politieke benoemingen moeten definitief tot het verleden behoren, en daarom pleiten we voor het inschakelen van onafhankelijke organisaties zoals Selor bij elke aanwerving. Aarschot verdient een onafhankelijke en performante administratie.

Een propere politiek betekent ook een proper politiek debat: op de bal en sereen. Iedereen: meerderheid en oppositie, politieke functionarissen, ambtenaren, media,... hebben dezelfde ethische standaard hoog te houden.

De gemeenteraad moet het kloppend hart zijn van de Aarschotse democratie en transparantie is hierbij essentieel. De discussie over belangrijke beleidsbeslissingen hoort publiek te gebeuren en we vinden dat de gemeenteraad aantrekkelijker gemaakt moet worden voor publiek. Verslagen van gemeenteraad en beslissingen van het schepencollege dienen vlot toegankelijk te zijn via de website van de stad. Tenslotte pleiten we voor heldere deontologische richtlijnen voor verkozenen.

Democratische vernieuwing: participatie

Burgers voelen zich betrokken, willen meer inspraak, maar willen ook zelf dingen doen. Het lokale niveau is daarom het niveau bij uitstek om te experimenteren met de vernieuwing van onze democratie.

Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen (zie boven) als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers.

 

Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. We willen daarom in Aarschot graag experimenteren met nieuwe vormen van inspraak en participatie:

 • We pleiten voor het werken met burgerpanels. Dat kan op projectbasis of meer structureel, b.v. door bij het begin van de legislatuur, jaarlijks of rond bepaalde thema’s een groep burgers uit te loten voor overleg en aanbeveling aan raad en college. Van bij het uitdenken van de plannen kunnen geïnteresseerde buurtbewoners zo betrokken worden bv. bij de nieuwe aanleg van dorpsplein of ontmoetingsruimte in de deelgemeente. Ook kan de mening van de burger gevraagd worden via een online participatieplatform.
 • Laat burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget, met een burgerbegroting. Jongeren of ouderen die met een idee of plan naar het bestuur stappen moeten hierin ook financieel ondersteund worden met bv. een evenementensubsidie.
 • Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. We pleiten voor ontmoetingsruimtes in alle deelgemeenten die gebruikt kunnen worden voor verenigingen, buurtfeesten, … Samen organiseren is waar participatie start.
 • Onafhankelijke adviesorganen waar burgers en middenveldorganisaties op structurele basis samenkomen blijven zeker zinvol (jeugdraad, middenstandsraad, …). We vinden het belangrijk dat adviesraden zo representatief mogelijk zijn voor hun segment van de Aarschotse bevolking en willen hen dan ook stimuleren om zo veel mogelijk naar buiten te treden.
 • Groen Aarschot neemt openbaar onderzoek ernstig. We vinden dat bij grote infrastructuurplannen of -werken meer zorg kan worden gedragen voor het actief verspreiden van alle nodige informatie d.m.v. publicaties en info/inspraaksessies. Iedereen die een bezwaarschrift indient, heeft recht op een gemotiveerd antwoord.

Het gemeentehuis, een glazen huis

 • We willen investeren in actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Dit houdt onder andere in: vlot antwoorden op vragen van burgers voor inzage in bestuursdocumenten, actief en overzichtelijk aanbieden van informatie en documenten via de gemeentelijke website, maar vooral duidelijke informatie geven over welke informatie waar beschikbaar is. Zo keren we de logica om: burgers moeten geen moeizame zoektocht ondernemen naar het juiste document, maar het bestuur leidt burgers actief naar relevante informatie.
 • We beschouwen een correcte klachtenbehandeling als een kans. Zorg dus niet enkel voor een goed antwoord en opvolging, maar trek uit klachten ook de juiste lessen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.
 • De ambtenaar als civil servant: een modern personeelsbeleid geeft ruimte aan sterke, creatieve, gemotiveerde, onafhankelijke ambtenaren. Die staan ten dienste van de hele gemeente, niet enkel van de meerderheid in gemeenteraad en college. Dat betekent dat ambtenaren voldoende ruimte moeten krijgen als ze ingeschakeld worden bij ondersteuning van burgerinitiatieven.

E-inclusie brengt dienstverlening dichtbij

We pleiten voor een efficiënte dienstverlening in het stadhuis. Dat kan door heel wat processen te digitaliseren, zodat burgers niet voor alles naar het stadhuis moeten komen. Ook de openingsuren van het stadhuis kunnen bekeken worden om de toegankelijkheid te vergroten.

Digitalisering biedt kansen maar er zijn ook valkuilen. De zwaksten in de samenleving zijn het meest kwetsbaar voor de digitale kloof. We pleiten enerzijds voor goed bereikbare, laagdrempelige publieke computerruimten, en anderzijds ook voor het brengen van de dienstverlening dicht bij de mensen (bv. met zitdagen in de deelgemeentes).

Doel is iedereen maximaal digitaal te emanciperen. Digitale uitsluiting hangt samen met sociale uitsluiting.

<< terug

Water - energie - duurzaamheid - afval - natuur - milieu

Als het niet goed gaat met de natuur en de dieren, gaat het niet goed met onze samenleving. Wij willen propere lucht, proper water, propere grond en propere energie. Dit is ook een basis van een mooi, goed en leefbaar Aarschot.

Groen als troef

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De bescherming ervan is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak waarop je zit. (*)

We vergroenen, letterlijk, onze centra, speelplaatsen, gevels, daken en pleinen. Een klimplant, een boom, gras en bloemen maken Aarschot mooi. De voordelen zijn legio: planten houden C02 vast, minder zwevend fijn stof, verkoelend effect in de zomer,... kortom, de leefbaarheid vergroot. We brengen de natuur dichtbij de mensen: stadsgroen, wijkgroen, buurtgroen, woongroen. Groen in alle maten, kleuren en geuren. En we knabbelen niet verder aan de open ruimtes die we nog hebben. We gaan deze niet zomaar nog meer verkavelen en volbouwen. We hebben ruimte nodig om te ademen, te buurten, te hangen.  

Aarschot zet in op een sterk klimaatbeleid

Aarschot ontwikkelt een ambitieus en realiseerbaar klimaatplan. Het burgemeestersconvenant dat werd ondertekend door Aarschot mag geen dode letter blijven. De doelstelling is om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten en een veilige toegang tot duurzame en betaalbare energie te garanderen. Lokale bedrijven kunnen helpen om Aarschot CO2-neutraal te maken.

De stad zelf heeft ook een voorbeeldfunctie. Schepenen, gemeenteraadsleden en personeel worden aangemoedigd om de nodige verplaatsingen zoveel mogelijk met de fiets te doen. De stad kan bedrijfsfietsen aanbieden. Het wagenpark vergroenen we. Binnenkort hopen we de eerste elektrische wagen van de stad Aarschot rond te zien rijden. Weer wat meer propere en schone lucht, minder fijn stof en minder CO2 uitstoot.

Aarschot zet in op hernieuwbare, schone energie. Aarschot gaat de dialoog aan met naburige gemeenten, inwoners en bedrijven om de omslag te maken naar CO2 neutrale manieren om energie te produceren. Aarschot zet samen met alle partners in op wind-, zonne-energie, aardwarmte en waterkracht. Inwoners profiteren ook van investeringen in energie-collectieven. Het mooie is dat zowel zon, wind, aarde en water onuitputbare bronnen van energie zijn. Door in te zetten op verschillende vormen, kunnen we onze totale energiebehoefte dekken.

Aarschot maakt zijn stadhuis en bestaande gebouwen energie-neutraal. Dit wil zeggen dat je maar heel weinig energie nodig hebt om bv. te verwarmen en de energie die je verbruikt ter plaatse of dichtbij opwekt uit hernieuwbare bronnen zoals wind of zon. De norm voor nieuwe overheidsgebouwen is energie-passief en duurzaam.

Waarom niet investeren in een lokaal energienetwerk waar warmte en elektriciteit wordt gedeeld? Bijvoorbeeld, zonnepanelen op het dak van een school produceren ook tijdens de vakanties elektriciteit. De overschot kan naar de buurt gaan.

We geven natuurlijk graag steun aan energiebesparende initiatieven aan scholen en (jeugd)lokalen. Gemeentescholen die de energiefactuur omlaag krijgen, mogen de opbrengst houden en besteden aan eigen projecten.

Aarschot ondersteunt bedrijven die mee hun schouders willen zetten onder een sterk klimaatbeleid en zet in op het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Een bedrijventerrein-manager kan samen met de bedrijven actief op zoek gaan naar energiebesparende of -opwekkende maatregelen.

Water is het blauwe goud

Naast energie is water van cruciaal belang. Naast waterbesparende maatregelen is het vanzelfsprekend dat we hemelwater opvangen en gebruiken. Hemelwater is een gratis grondstof en de stad heeft daken genoeg.

Een 'waterneutrale wijk' is ook een mogelijkheid. Alle hemelwater wordt er ofwel gebruikt ofwel geïnfiltreerd in de bodem binnen de wijk. We moeten hier voldoende oog voor hebben want water kan voor heel wat ellende zorgen. Vele Aarschottenaars kunnen erover meespreken.

(*) literatuurstudie "Daarom Groen!" download hier

 

<< terug

Senioren en jeugd

Betaalbare zorgwoningen in de stad? Skaten toegelaten op de Raskinkade? Dit thema gaat over jongeren en ouderen, met verschillende noden en uitdagingen, maar allemaal thuis in Groot-Aarschot. Groen Aarschot wil een gemeente die, in alle beleidsdomeinen, rekening houdt met zijn jongere en oudere inwoners.

JONGEREN

Meer dan 30% van de Aarschottenaren is jonger dan 35 jaar. Allemaal jongeren met heel uiteenlopende noden en uitdagingen. Onze jongeren zijn onze toekomst, en daarom zet Groen stevig in op jeugdbeleid. Dat is nodig, want sinds het wegvallen van de verplichting om een jeugdbeleidsplan op te stellen, dreigt de beleidsaandacht voor jongeren te verslappen.

Jongeren zijn volwaardige inwoners en verdienen dan ook een prominente plek in de gemeente. Jongeren in de stad, betekent leven in de stad! We moeten er dan ook alles aan doen om de stad aantrekkelijk te maken voor jongeren. Skaten moet kunnen in de binnenstad en op de kade, voor ons zijn alle jongeren welkom in de stad. Er kan nog sterk ingezet worden op het creëren van ontmoetings- of hangplekken in de binnenstad, liefst in overleg met de jongeren zelf. Enkele voorbeelden kunnen zijn: bluetooth-speakers, sportpleintjes of een speelfontein op de Grote Markt. Voor de allerkleinsten juichen we de inspanningen voor het creëren van avontuurlijke speeltuinen toe. Dit kunnen leuke ontmoetingsplaatsen worden voor jonge ouders, die opnieuw mensen aantrekken in de stad. Zowel in het centrum als in de woonkernen van de deelgemeentes dient hier op ingezet te worden.

Aarschot heeft bloeiende jeugdbewegingen en jeugdwerk, dat een sterke ondersteuning verdient. De voorziene subsidies (werkingssubsidie, bouwsubsidie, kadervormingssubsidie) dienen zeker gehandhaafd te worden. We denken vooral dat er wat betreft niet-financiële ondersteuning nog heel wat verbetering mogelijk is. We denken zelf aan het verminderen van de administratieve belasting bij bijvoorbeeld de evenementenaanvraag of bij de aanvraag voor reclameconstructies. Andere voorbeelden zijn het opnieuw aanbieden van een camionette die gebruikt kan worden door de jeugdverenigingen, een goed uitgeruste uitleendienst, bijstand in de zoektocht naar middelen bij een bouwproject, ...

Aarschot heeft van oudsher een sterk jeugdbeleid, dat vanuit JC De Klinker opgebouwd wordt met een stevige ploeg betaalde jeugdwerkers en vooral het engagement van vele vrijwilligers. De huidige personeelsinzet dient hier zeker gewaarborgd te worden om de werkingen van de Club, het jeugdhuis, jeugdraad en speelplein te blijven ondersteunen.

Groen staat voor een inclusief jeugdbeleid. Het betrekken van maatschappelijk kwetsbare jongeren bij het jeugdwerk en het beleid, biedt enorme kansen op vlak van integratie en sociale mobiliteit. De ondersteuning via Arktos is cruciaal om deze vaak onzichtbare jongeren, te betrekken en moet in de volgende legislatuur verdergezet worden. De stad kan ook inzetten op vormingen en ondersteuning voor jeugd- en andere verenigingen om andersvalide, sociaal kwetsbare jongeren of jongeren met een migratie achtergrond beter te bereiken. Bovendien kan het OCMW actief deelname aan bv. het jeugdwerk en speelplein stimuleren door het opzetten van een systeem van vrijetijdscheques voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Aarschot moet een aangename stad zijn om uit te gaan. JC De Klinker is hierin een belangrijke ontmoetingsplaats voor jongeren (en wie zich jong voelt) en moet dat ook blijven. We denken dat nog meer ingezet kan worden op het bereiken van àlle Aarschotse jongeren. De Club zou zich bijvoorbeeld meer als onafhankelijke concertzaal kunnen profileren om zo ook een ouder ‘jong’ publiek te bereiken. Om de stad nog meer te laten leven gaan we voor een ambitieus evenementenbeleid, waarin de stad via een evenementencoach en een start-subsidie ondersteuning biedt aan jongeren met een plan. Een specifieke jongerenflik zou verder meer proactief kunnen inspelen op de noden van uitgaande jeugd, de fuiforganisatoren en ook cafébazen, bv. bij problemen met drugs of vechtpartijen.

We streven naar een échte inspraak in het beleid, die meer is dan een label. Een onafhankelijke jeugdraad is de continue spreekbuis van jongeren en moet goed ondersteund worden. We pleiten daarnaast voor regelmatige bredere bevragingen en ruimte voor bottom-up participatie. Jongeren die spontaan met een idee komen om iets te verbeteren of organiseren, moeten hierin ondersteund worden. Bevragen is een eerste stap, maar uiteindelijk moet de input van jongeren echt in het beleid gebruikt worden door de bevoegde schepenen. Of nog beter: deze moeten samen met de jongeren nieuw beleid maken (co-creatie). We moeten jongeren tonen dat hun mening écht telt, want zij zijn de democratie van morgen. Een goed voorbeeld zijn de recente bevragingen van kinderen en tieners in Aarschot. Kinderen willen meer groen in de woonkern en een properder milieu: waar wachten we nog op?

We zijn van mening dat de belangen van jongeren veel verder reiken dan de muren van het klassieke jeugdbeleid. Jongeren worden geconfronteerd met onveilige of slecht onderhouden fietspaden of maken zich zorgen over hoe ze ooit hun eigen woning zullen kunnen betalen. Alle mandatarissen en stadsdiensten moeten in hun beleid een jongerenreflex hebben, en dus rekening houden met de mening en noden van jongeren, bijvoorbeeld ook in het mobiliteits- en woonbeleid. Jongeren zijn een horizontale bevoegdheid die hoort terug te komen in alle beleidsdomeinen. Daar wringt nu nog veel te vaak het schoentje. Ook in ons programma vind je de aandachtspunten voor jongeren terug verspreid over de verschillende beleidsdomeinen, enkele voorbeelden zijn:

 • Cultuur: Jongeren dienen meer betrokken te worden bij de programmatie van het CC. Het huidige ticketsysteem waarbij kaarten voor de meest interessante voorstellingen een jaar op voorhand moeten worden aangekocht is ook voor veel jongeren een drempel.
 • Wonen: Voor veel jongeren wordt wonen (zeker als alleenstaande) stilaan onbetaalbaar. Aarschot kan hier op inspelen door in te zetten op de bouw van eenpersoonswoningen of flexibel om te gaan met co-housing (samenwonen met vrienden bv).
 • Mobiliteit: Jongeren zijn bij uitstek fietsers. We pleiten voor de uitbouw van veilige fietspaden met conflictarme routes vanuit de verschillende deelgemeentes en buurgemeentes, waar bv. de schoolgaande jeugd van gebruik kan maken.

SENIOREN

22% van de Aarschottenaren is ouder dan 65 jaar. In deze leeftijdsgroep zitten verschillende generaties en elke generatie heeft eigen noden en behoeften. Groen houdt rekening met die verschillende noden en garandeert iedereen een aangename oude dag.

Net zoals jongeren, vinden we ouderen een horizontale bevoegdheid. In Aarschot gaan we voluit voor een inclusief ouderenbeleid, met een ouderenreflex in alle beleidsdomeinen: welzijn, wonen, cultuur, ruimtelijke ordening, veiligheid... Dat vind je ook terug in ons programma, waarin we aandachtspunten voor ouderen hebben opgenomen doorheen alle beleidsdomeinen.

Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Daar willen we op inzetten met ontmoetingsplaatsen in alle deelgemeenten en de stad  met mogelijkheid om samen te eten, te praten en samen te zijn.

Heel wat ouderen zijn nog heel actief. Actieve ouderen verdienen alle steun die ze nodig hebben en ouderenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het actief houden van ouderen. Dat steunen we. We hebben wel ook oog voor medioren en senioren en willen ze zo lang mogelijkbij de algemene sport-, vrijetijds- en cultuurverenigingen houden. Ouderspecifieke werkingen zijn van onschatbare waarde, maar het laten deelnemen van ouderen aan verenigingen met een leeftijdsmix is nog beter.

In de openbare ruimte houden we meer rekening met ouderen. We werken aan voldoende voorzieningen zoals bankjes en leuningen, hebben oog voor de zachte weggebruiker en eisen een gezondere leefomgeving waarin iedereen zo lang mogelijk een kwalitatief gezond leven kan leiden.

Wanneer de gezondheid het laat afweten hebben meer mensen zorg en ondersteuning nodig. In Aarschot zullen er de volgende jaren vooral veel 80+'ers bijkomen. Groen Aarschot wil zorgen dat alle ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en stimuleert aangepaste woonvormen waardoor ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen. We vinden het belangrijk om woonvormen uit te denken waar ouderen wonen tussen jongere gezinnen, in buurten met een sterk buurtleven. Seniorengetto’s moeten we ten allen tijde vermijden. Assistentiewoningen met zorg, in de dorpskernen of de stad kunnen ouderen maximaal zelfstandig houden, onder een goede begeleiding.

<< terug

Onderwijs

Een goede schoolcarrière zet je in de startblokken voor een goed leven. Groen versterkt het onderwijs en zet de toekomst van onze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen bovenaan de politieke agenda.

Onze basisscholen helpen we de komende jaren uitgroeien tot brede scholen. Ons onderwijs bereidt je niet alleen voor op de arbeidsmarkt maar geeft ook je leven mee vorm. Daarom willen we via flankerend onderwijsbeleid inzetten op vorming van onze leerkrachten, thema’s en doe-dagen uitwerken samen met de Klinker en Arktos en Welzijn bijvoorbeeld rond gender, armoede, wonen en andere thema’s die de kinderen en de ouders bezighouden. Het flankerend onderwijsbeleid tracht een antwoord te geven op lokale noden die betrekking hebben op lerenden, ouders, scholen of organisaties die bij het onderwijsgebeuren betrokken zijn. Deze noden kunnen naar boven komen uit een omgevingsanalyse of tijdens overleg met de lokale onderwijsactoren. Vroeger zagen we vaak een spandoek ‘Vlaanderen, wees wijs, investeer in basisonderwijs!’ hangen. Het moment is aangekomen om dit effectief te doen.

Voor secundaire scholen zijn we in Aarschot ambitieus, we versterken het samenwerken van àlle scholen en willen de schoolbesturen rond gezamelijke thema’s goed ondersteunen door regelmatig overleg organiseren. We steunen de brede eerste graad in alle scholen in de stad en van daaruit moet er voor elke leerling een goede keuze en mogelijk zijn in Aarschot in de tweede graad . Wij gaan voor een onderwijssysteem dat de studiekeuze effectief uitstelt tot de tweede graad, dat leerkrachten beter ondersteunt, en dat leerlingen meer positieve keuzes laat maken.

Wij willen dat de stad deze coördinatie tussen scholen om een brede keuze te garanderen zeker steunt  over de scholen en koepels heen. Het stedelijk onderwijs moet een goede rol spelen om de regionale noden te dekken zodat zoveel mogelijk richtingen aangeboden worden in onze scholenstad. Het duaal leren in onze stad moet uitgebouwd worden samen met de scholen en de ondernemers. We zetten met flankerend onderwijs in op spijbelpreventie en schoolmoeheid.

ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

We hebben zeer sterke scholen in onze gemeente. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat niet iedereen kan of wil kiezen voor het 'algemeen' traject. We moeten bekijken of we ons bijzonder onderwijs nog de juiste plaats geven en of een methodeschool geen goede aanvulling kan zijn voor ons huidig aanbod. We hebben reeds een basis in onze gemeente en kunnen van deze basis meer leren dan we nu doen.

OVERLEG

In 2014 werd in Aarschot de Onderwijsraad opgestart. Groen gelooft 100% in overleg en samenwerking. We willen de onderwijsraad actief betrekken in het beleid en zo samen bekijken waar er kansen zijn voor onze scholen, waar ze elkaar kunnen ondersteunen en waar het stad kan helpen of ontlasten.

 

Ook de schoolinfrastructuur nemen we onder handen. Scholen spelen een centrale rol in de samenleving, maar de gebouwen hebben vaak een te eenzijdige functie. We zetten de schoolgebouwen breder in, ook na de schooluren.
Dagelijks rijden 100-en kinderen met de fiets naar school. We willen dit bemoedigen door die fietsknelpunten aan te pakken in een mobiliteits-masterplan. We beseffen dat niet iedereen dagelijks de fiets kan nemen. We geven openbaar vervoer en de auto een eigen plaats in ons plan.

Tot slot zullen we het  volwassenenonderwijs ondersteunen in onze stad en zorgen voor een toegankelijker onderwijs, zeker voor kortgeschoolden, traaglerenden en mensen met een migratieachtergrond of taalachterstand. Het volwassenenonderwijs is immers een middel tot emancipatie. Levenslang leren, daar zeggen we volmondig ja tegen.

<< terug

Vrije tijd - toerisme - recreatie - cultuur

Er bestaan al heel wat mogelijkheden en initiatieven om je te ontspannen, te ontmoeten, te sporten,... in Aarschot. Dat aanbod willen we versterken door mensen letterlijk nog meer ruimte te geven. Zo creëren we nog meer gelegenheid voor toevallige ontmoetingen en sociaal contact.

PLAATS OM TE SPELEN

Er zijn in Aarschot en de deelgemeenten een aantal mooie speel -en ontmoetingsplekjes, waarvan sommigen nog heel recent. De bestaande plekjes verdienen meer bekendheid, met duidelijke bordjes ernaar toe. Ook de aanduiding op een ‘speelkaart’ (op papier en digitaal) kan daarbij helpen. De aanleg van nog meer speel -en ontmoetingsplekken is wenselijk. Dit met (picknick)banken waaraan buren - jong en oud-  vlot kunnen aanschuiven. Want het doel van zulke plekjes is om mensen van verschillende generaties bij elkaar te krijgen. Ontmoeten is minstens even belangrijk als spelen. En dat kan als de plekken ook voor iedereen toegankelijk zijn. De kers op de taart is dus al deze speelplekken verbinden door veilige voet-en fietswegen.

Ter info oplijsting van huidige speelplekken in Aarschot: klik hier

De meest gekende speeltuin is die van Bekaf. Heel wat vrijwilligers houden deze draaiend. VZW Sport -en speelpleinen Bekaf verdient nog meer steun van de stad voor inrichting en verbouwingen.

Ook sportverenigingen verdienen optimale steun van een stadsbestuur. Sportverenigingen kunnen verenigd worden, zodat elke vereniging onderdak heeft in een deelgemeente. Elke deelgemeente moet een laagdrempelige overdekte ontmoetingsplaats hebben in een lokaal of zaaltje.

EVENEMENTEN EN CULTUREEL AANBOD

Aarschot kent een ruim aanbod aan evenementen en initiatieven. Een evenement als bijvoorbeeld het ‘Winterfeest’ is een meerwaarde voor sociale cohesie. Gelijkaardige initiatieven kunnen ook in de deelgemeenten nog meer ondersteund worden.  Uit rondvraag blijkt dat jongeren een breed aanbod willen aan evenementen en fuiven. Heel wat jongeren missen momenteel een ambitieus festival in Aarschot, met grote maar ook lokale bands. Duurzaamheid op evenementen is ook nog een werkpunt. De stad zou het goede voorbeeld kunnen geven door herbruikbare wisselbekers uit te lenen via JC De Klinker. De communicatie omtrent evenementen zou ook geprofessionaliseerd kunnen worden, zodat meer mensen zich aangetrokken voelen, ook van buiten Aarschot. Tot slot willen jongeren veilig kunnen uitgaan, ook de politie zou laagdrempelig kunnen meedenken met fuiforganisatoren over mogelijke problemen en via een ‘jongerenflik’ eventuele problemen met vechten of drugs van dichtbij opvolgen.

 

Het is fijn dat de stad de organisatie van ‘speelstraten’ door buurtbewoners logistiek ondersteunt. Hier mag nog meer promotie rond gevoerd worden. Speelstraten brengen buurtbewoners immers op een fijne manier samen en geven de straat terug aan mensen, aan kinderen. De drempel om zoiets te organiseren moet zo laag mogelijk zijn, met zo min mogelijk paperassenwerk. Dit laatste geldt voor het organiseren van om het even welk evenement. De stad kan een ambitieus beleid voeren dat evenementen die van onderuit komen ondersteunt. Zo komt er nog meer leven in de stad. Dat kan met een ‘evenementencoach’ die proactief meedenkt, het laagdrempelig aanbieden van materiële ondersteuning (uitgebreide uitleendienst) en het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure. Jongeren die zelf iets willen organiseren zouden ook financieel ondersteund kunnen worden met een transparante (start-) subsidie voor evenementen.

 

De site CC Gasthuis is mooi en moet blijven uitgewerkt worden. Het aanbod is divers. Om een zo breed mogelijk aanbod voor alle mensen te garanderen, kan met deelgemeenten samengewerkt worden. Ook jong talent bv 5x per jaar echt programmeren en zo kansen geven zou fijn zijn. Ook moet bewaakt worden dat alles betaalbaar blijft. Nu kunnen voorstellingen al volledig worden uitverkocht aan de abonnees... Dat schrikt jongeren, sociaal kwetsbaren, ... af (alles ineens betalen + een jaar op voorhand reserveren). Een deel van de tickets zou pas 2 maanden voor de voorstelling te koop moeten worden aangeboden.

 

TOERISME

We brengen onze troeven in beeld: de vele mogelijkheden van onze accommodaties (B&B, hotels, restaurants), onze vele bezienswaardigheden , de vele evenementen (bvb. jaarlijkse kermis, 15e augustus, kamp A, de plaatselijke organisaties in de deelgemeenten, …), maar ook de mooie mogelijkheden op gebied van natuur ( Vorsdonkbroek, Achter Schoonhoven, Demerbroek, …)

Ook bij onze eigen jeugd mogen we deze troeven nog meer onder de aandacht brengen.

We zetten ook in op het rustig aanbod: wandelingen in de verschillende deelgemeenten. Want er is heel wat verborgen moois in onze gemeente, en dat ontdek je het best te voet.

<< terug

Tewerkstelling en sociale economie

Aarschot is van oudsher een bruisende stad met veel bedrijvigheid. Hoewel Aarschot nog steeds veel ondernemers telt, heeft het centrum nood aan zuurstof. Met Groen Aarschot willen we graag met de bestaande ondernemers op zoek gaan naar deze noodzakelijke zuurstof voor zowel de gevestigde waardes als starters.

Aarschot is een bedrijvige stad met veel ruimte en mogelijkheden. Lokaal verankerde handelaars en ondernemingen zorgen voor duurzame en lokale tewerkstelling. Daarom is het net belangrijk dat onze gemeente hen zoveel mogelijk kansen geeft, ruimte biedt en hen voorziet van de nodige ondersteuning.

De mythe dat de dominantie van auto's nodig is voor onze handelaars gaat niet op. Daarom kiest Groen er voor om vooral in te zetten op:

 1. Kernversterking als motor voor de lokale handel
 2. Ondersteuning en zuurstof bieden aan bestaande handelaars en ondernemers
 3. Nieuwe handelaars en ondernemers aantrekken
 4. Sociale tewerkstelling

KERNVERSTERKING ALS MOTOR VOOR DE LOKALE HANDEL

Kernversterking zorgt voor een versterking van de lokale economie en handel. Onder kernversterking verstaan we het stimuleren van handelaars en ondernemers om zich specifiek in onze kernen te vestigen. Een belangrijk bijkomend voordeel van het bundelen van onze ondernemers is dat je maar naar één plaats hoeft te gaan voor al je boodschappen en diensten, en we dus ook een klimaatvriendelijke gemeente creëren. Om deze kernversterking te bekomen, willen we eerst samen met onze bestaande handelaars duidelijk de bedrijvige kernen afbakenen, op maat van de lokale noden. Dit plan zal de basis vormen van toekomstige beleidsbeslissingen en initiatieven.

 

In onze kernen is het belangrijk dat we streven naar een gezonde mix van handel, horeca, diensten, vrije beroepen en nieuwe initiatieven. Elk segment zou in het plan een duidelijke plaats kunnen krijgen opdat ieder tot zijn recht komt en zijn capaciteiten maximaal kan benutten. Zo zouden we graag aan de aanpalende horecazaken op eenvoudige en voordelig wijze onze Grote Markt en de Bonewijk in de zomerperiode ter beschikking stellen. Op deze manier creëren we een plein waar opnieuw terrassen volk kunnen aantrekken. We willen ook onze speciaalzaken laten schitteren tussen de grotere ketens. Hiervoor voorzien we hieronder nog enkele stimulansen.

 

Een groeiende uitdaging is het wegvallen van handelaars en ondernemers in de kernen van onze deelgemeenten. Daarom wil Groen enerzijds verhinderen dat er nieuwe baanwinkels geopend worden. Anderzijds zouden we graag de handen in elkaar slaan om per deelgemeente minimum één gedeeld pand uit te bouwen waar ruimte is voor een gemeentelijk loket, een buurtwinkel en een sociale ruimte.

ONDERSTEUNING EN ZUURSTOF BIEDEN AAN BESTAANDE HANDELAARS EN ONDERNEMERS

Naast onze initiatieven rond kernversterking, zien we nog meer kansen om onze bestaande handelaars te ondersteunen en zuurstof te bieden. Enerzijds willen we rechtstreekse impulsen bieden zoals een weloverwogen subsidie op maat voor groene en duurzame investeringen. Hierdoor heeft de lokale handelaar er alle baat bij om het gebouw waar we samen in investeren, te blijven gebruiken.

 

Anderzijds is er een grote taak weggelegd voor onze eigen gemeentelijke werking. Hieronder formuleren we onze initiatieven:

 • Onze vernieuwde website van Stad Aarschot aanvullen met een volledig segment over de handelaars, ondernemers en vrije beroepen gevestigd op het grondgebied Aarschot en deelgemeenten. Hierdoor krijgt iedereen meteen vlot zicht op wat je waar kan verkrijgen en raakt men meer vertrouwd met het bestaande aanbod binnen de stad. Ongekend is onbemind.
 • De borden 'Aarschot winkelstad’ zijn met de jaren wat vervaagd. We willen graag samen met onze handelaars en dienst communicatie aan de slag gaan met een verfijnde maar duidelijke promocampagne om onze lokale economie in de spotlights te plaatsen. We willen hiermee ook inzetten op het merk Aarschot.
 • Als laatste kijken we in eigen boezem. In het gemeentelijk aankoop- of toewijzingsbeleid is er ruimte om bijkomende voorwaarden in te stellen. Naast het duurzaamheidselement zouden we ook graag hebben dat onze eigen diensten eerst kijken naar handelaars in en rond Aarschot.

NIEUWE HANDELAARS EN ONDERNEMERS AANTREKKEN

Aarschot heeft alle troeven in handen om zijn kern opnieuw tot leven te laten komen. Door initiatieven te nemen om nieuwe ondernemers aan te trekken willen we ook meteen de leegstand in ons centrum aanvechten.

 • We willen via de website van de gemeente nieuwe ondernemers op eenvoudige manier informeren hoe ze hun zaak kunnen opstarten, bij welke diensten ze hiervoor terecht kunnen en op welke locaties in onze gemeente hun zaak het beste tot zijn recht zou komen.
 • Ook willen we per vrijstaand pand informeren welke oppervlakte en infrastructuur beschikbaar is en wat de actuele huurprijs is.
 • We denken aan een nieuwe gelaagde vestigingspremie op basis van ons inrichtingsplan. Zoals eerder aangegeven willen we voor groot Aarschot een plan uittekenen in welke regio, welke handelaar, ondernemer of vrije beroepen het best tot zijn recht zou komen op basis van de lokale noden, infrastructuur en mogelijkheden. Starters, of handelaars die verhuizen, volgens dit plan, kunnen beroep doen op deze premie. De rechtstreekse bron voor deze bijkomende uitgave zien we komen uit een vernieuwde gelaagde leegstandstaks. We rekenen een leegstandstaks aan vanaf 6 maand leegstand en deze evolueert per 6 maand naar een duurdere leegstandstaks. Het mag geen vanzelfsprekendheid meer zijn dat een handelspand in het stad langer leeg staat door te hoge huurprijzen en/of slechte kwaliteit van het pand.

SOCIALE TEWERKSTELLING

Sociale tewerkstelling biedt de mogelijkheid om ook mensen die niet terecht kunnen in ons reguliere systeem actief te betrekken en biedt hen de kans zichzelf te ontplooien. In omliggende gemeenten zien we al enkele jaren goede en breed gedragen initiatieven. We zien het als onze taak om op lokaal vlak op zoek te gaan naar partners om deze sector verder uit te bouwen. Als stad willen we dan ook graag kijken hoe wij deze sector die lokaal tewerkstelling aanbiedt, verder structureel en logistiek kunnen ondersteunen. Het kan zelfs een interessante piste zijn om uit te kijken naar de oprichting van een sociaal-economie-bedrijf indien nodig.

<< terug

Welzijn - armoedebestrijding - gezondheid - diversiteit

Zachte thema’s? Neen, een harde realiteit voor ons allemaal. Daarom is een sterk lokaal welzijnsbeleid nodig. Of wat dacht u van:

WELZIJN

… of het zich goed voelen waar je woont. Het Vlaamse beleid spreekt al enkele jaren over ‘de vermaatschappelijking van de zorg’. Ze bedoelen er eigenlijk mee dat iedereen wordt opgeroepen om mee zorg te dragen voor mekaar. Dat kan in kleine dingen zitten door eens een boodschap mee te brengen voor een buur, of door grote dingen te doen zoals meerdere keren per week een bejaarde helpen zodat die langer thuis kan blijven wonen. En in deze redenering kan een lokaal bestuur ook mee zorgen voor meer welzijn voor haar inwoners.  Door bijvoorbeeld Buurtgerichte Netwerken op te richten of te ondersteunen, door te werken met Mobiele Dienstencentra waarbij er geregeld in elk deeldorp van Aarschot een zitdag wordt gehouden door iemand van de gemeente die helpt bij administratieve taken voor mensen die moeilijk naar het gemeentehuis geraken of voor wie het niet evident is om alles online te regelen. Het zijn maar twee voorstellen die echter voor veel comfort zorgen voor de burger en waar Groen Aarschot werk van gaat maken wanneer zij mee besturen. 

ARMOEDEBESTRIJDING

… of armoede, op verschillende vlakken, bespreekbaar maken. Want dit is al een eerste stap in het sterker maken van mensen met minder kansen. Een gezinsinkomen is heel broos geworden. Immers door een tegenslag in het leven door bijvoorbeeld ziekte, werkverlies, echtscheiding, niet lang naar school kunnen gaan, kan een gezin snel in een neerwaartse spiraal terecht komen. En het vraagt moed en wat geluk om daar door te komen. Maar daar mag het niet alleen van afhangen! Het Armoedebeleid in Aarschot kan een Charter , dit is een soort contract, opstellen samen met deVereniging Waar Armen Het Woord Nemen , waarin ze haalbare doelen met ondersteuning van de stad Aarschot vastleggen voor de komende 6 jaar. Dit is wat Groen Aarschot zou doen. En om al ineens een zeer concrete actie te benoemen: Groen wil de kostprijs voor de consument in sociaal dorpsrestaurant Orleanshof naar beneden halen, want die is momenteel nog te hoog wil men er geregeld gebruik van maken.

GEZONDHEID

… of dat wat we iedereen dagelijks toewensen. Ook op dit domein wil Groen Aarschot stevig samenwerken door dat wat er al is in Vlaanderen naar Aarschot te halen. We willen voorzien in toegankelijke 1e-lijnszorg in samenwerking met de Federatie van de Wijkgezondheidscentra. We kunnen in Aarschot een wijkgezondheidscentrum uitbouwen in samenwerking met huisartsen, CAW, OCMW, Begeleid Wonen, CGG , … zeg maar de partners die nu al actief zijn in de stad. Op die manier is er aanbod in gezondheidszorg – ook geestelijke gezondheidszorg - voor iedere inwoner van Aarschot mogelijk. Reeds in verschillende steden is dit een groeiend succes. En de behoefte hieraan is zeker aanwezig in Aarschot. Dit sluit ook aan bij het beleid in Armoedebestrijding en Welzijn dat Groen Aarschot wil bieden. Verder willen we ook preventief sterk inzetten op gezondheid: we willen bv de luchtkwaliteit bewaken, beweging promoten (oa door wegen veiliger te maken voor stappers en trappers) en er mee voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot gezonde, evenwichtige voeding.

DIVERSITEIT

… of iedereen aan boord houden in Aarschot. Groeiende groepen burgers worden met sociale uitsluiting bedreigd. Dit kan te maken hebben door verschil in onderwijs, leeftijd, afkomst, gezondheid, … Groen wil daarin tegengas geven en wil inzetten op het verbinden van inwoners. Door bijvoorbeeld in elk deeldorp een ontmoetingsplek te installeren waar mensen samen kunnen praten, hun kinderen zien spelen met behulp van een mobiele peuterspeeltuin, informatie te voorzien, een gratis uitleenbox met speelgoed-en boeken en af en toe sprekers rond een thema uit te nodigen. Een ander voorbeeld is de inzet van ‘participatiecheques’: Door via OCMW of sociale dienst ‘vrije tijdscheques’ uit te reiken die kunnen ingeruild worden bij jeugdbewegingen, voetbal of tekenschool, kunnen we sociaal kwetsbaren betrekken. En waarschijnlijk zijn er nog veel meer initiatieven waar burgers in Aarschot zelf mee rondlopen en die wachten om met een beetje steun van de stad het daglicht te zien.

 

<< terug

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren