Lokaal bestuur en participatie

Groen Aarschot gaat voor een democratie met veel ruimte voor de actieve burger. Via co-creatie, hoorzittingen, enquêtes, adviesraden,... willen we echte inspraak maximaal stimuleren.

Het wordt tijd voor een eerlijke politiek die een transparant en vernieuwend beleid voert om dienstverlening dicht bij de bevolking te brengen.

Een eerlijk en transparant bestuur

Groen Aarschot vindt dat het tijd is voor een nieuwe politieke cultuur in Aarschot. Groen heeft altijd en overal een propere politiek nagestreefd, op basis van de allerhoogste ethische normen. We verwachten van een Aarschots stadsbestuur dat het aanbestedingen en aanwervingen uitvoert in volledige transparantie en elke schijn van partijdigheid vermijdt. Politieke benoemingen moeten definitief tot het verleden behoren, en daarom pleiten we voor het inschakelen van onafhankelijke organisaties zoals Selor bij elke aanwerving. Aarschot verdient een onafhankelijke en performante administratie.

Een propere politiek betekent ook een proper politiek debat: op de bal en sereen. Iedereen: meerderheid en oppositie, politieke functionarissen, ambtenaren, media,... hebben dezelfde ethische standaard hoog te houden.

De gemeenteraad moet het kloppend hart zijn van de Aarschotse democratie en transparantie is hierbij essentieel. De discussie over belangrijke beleidsbeslissingen hoort publiek te gebeuren en we vinden dat de gemeenteraad aantrekkelijker gemaakt moet worden voor publiek. Verslagen van gemeenteraad en beslissingen van het schepencollege dienen vlot toegankelijk te zijn via de website van de stad. Tenslotte pleiten we voor heldere deontologische richtlijnen voor verkozenen.

Democratische vernieuwing: participatie

Burgers voelen zich betrokken, willen meer inspraak, maar willen ook zelf dingen doen. Het lokale niveau is daarom het niveau bij uitstek om te experimenteren met de vernieuwing van onze democratie.

Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen (zie boven) als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers.

 

Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. We willen daarom in Aarschot graag experimenteren met nieuwe vormen van inspraak en participatie:

  • We pleiten voor het werken met burgerpanels. Dat kan op projectbasis of meer structureel, b.v. door bij het begin van de legislatuur, jaarlijks of rond bepaalde thema’s een groep burgers uit te loten voor overleg en aanbeveling aan raad en college. Van bij het uitdenken van de plannen kunnen geïnteresseerde buurtbewoners zo betrokken worden bv. bij de nieuwe aanleg van dorpsplein of ontmoetingsruimte in de deelgemeente. Ook kan de mening van de burger gevraagd worden via een online participatieplatform.
  • Laat burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget, met een burgerbegroting. Jongeren of ouderen die met een idee of plan naar het bestuur stappen moeten hierin ook financieel ondersteund worden met bv. een evenementensubsidie.
  • Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. We pleiten voor ontmoetingsruimtes in alle deelgemeenten die gebruikt kunnen worden voor verenigingen, buurtfeesten, … Samen organiseren is waar participatie start.
  • Onafhankelijke adviesorganen waar burgers en middenveldorganisaties op structurele basis samenkomen blijven zeker zinvol (jeugdraad, middenstandsraad, …). We vinden het belangrijk dat adviesraden zo representatief mogelijk zijn voor hun segment van de Aarschotse bevolking en willen hen dan ook stimuleren om zo veel mogelijk naar buiten te treden.
  • Groen Aarschot neemt openbaar onderzoek ernstig. We vinden dat bij grote infrastructuurplannen of -werken meer zorg kan worden gedragen voor het actief verspreiden van alle nodige informatie d.m.v. publicaties en info/inspraaksessies. Iedereen die een bezwaarschrift indient, heeft recht op een gemotiveerd antwoord.

Het gemeentehuis, een glazen huis

  • We willen investeren in actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Dit houdt onder andere in: vlot antwoorden op vragen van burgers voor inzage in bestuursdocumenten, actief en overzichtelijk aanbieden van informatie en documenten via de gemeentelijke website, maar vooral duidelijke informatie geven over welke informatie waar beschikbaar is. Zo keren we de logica om: burgers moeten geen moeizame zoektocht ondernemen naar het juiste document, maar het bestuur leidt burgers actief naar relevante informatie.
  • We beschouwen een correcte klachtenbehandeling als een kans. Zorg dus niet enkel voor een goed antwoord en opvolging, maar trek uit klachten ook de juiste lessen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.
  • De ambtenaar als civil servant: een modern personeelsbeleid geeft ruimte aan sterke, creatieve, gemotiveerde, onafhankelijke ambtenaren. Die staan ten dienste van de hele gemeente, niet enkel van de meerderheid in gemeenteraad en college. Dat betekent dat ambtenaren voldoende ruimte moeten krijgen als ze ingeschakeld worden bij ondersteuning van burgerinitiatieven.

E-inclusie brengt dienstverlening dichtbij

We pleiten voor een efficiënte dienstverlening in het stadhuis. Dat kan door heel wat processen te digitaliseren, zodat burgers niet voor alles naar het stadhuis moeten komen. Ook de openingsuren van het stadhuis kunnen bekeken worden om de toegankelijkheid te vergroten.

Digitalisering biedt kansen maar er zijn ook valkuilen. De zwaksten in de samenleving zijn het meest kwetsbaar voor de digitale kloof. We pleiten enerzijds voor goed bereikbare, laagdrempelige publieke computerruimten, en anderzijds ook voor het brengen van de dienstverlening dicht bij de mensen (bv. met zitdagen in de deelgemeentes).

Doel is iedereen maximaal digitaal te emanciperen. Digitale uitsluiting hangt samen met sociale uitsluiting.

<< terug