Senioren en jeugd

Betaalbare zorgwoningen in de stad? Skaten toegelaten op de Raskinkade? Dit thema gaat over jongeren en ouderen, met verschillende noden en uitdagingen, maar allemaal thuis in Groot-Aarschot. Groen Aarschot wil een gemeente die, in alle beleidsdomeinen, rekening houdt met zijn jongere en oudere inwoners.

JONGEREN

Meer dan 30% van de Aarschottenaren is jonger dan 35 jaar. Allemaal jongeren met heel uiteenlopende noden en uitdagingen. Onze jongeren zijn onze toekomst, en daarom zet Groen stevig in op jeugdbeleid. Dat is nodig, want sinds het wegvallen van de verplichting om een jeugdbeleidsplan op te stellen, dreigt de beleidsaandacht voor jongeren te verslappen.

Jongeren zijn volwaardige inwoners en verdienen dan ook een prominente plek in de gemeente. Jongeren in de stad, betekent leven in de stad! We moeten er dan ook alles aan doen om de stad aantrekkelijk te maken voor jongeren. Skaten moet kunnen in de binnenstad en op de kade, voor ons zijn alle jongeren welkom in de stad. Er kan nog sterk ingezet worden op het creëren van ontmoetings- of hangplekken in de binnenstad, liefst in overleg met de jongeren zelf. Enkele voorbeelden kunnen zijn: bluetooth-speakers, sportpleintjes of een speelfontein op de Grote Markt. Voor de allerkleinsten juichen we de inspanningen voor het creëren van avontuurlijke speeltuinen toe. Dit kunnen leuke ontmoetingsplaatsen worden voor jonge ouders, die opnieuw mensen aantrekken in de stad. Zowel in het centrum als in de woonkernen van de deelgemeentes dient hier op ingezet te worden.

Aarschot heeft bloeiende jeugdbewegingen en jeugdwerk, dat een sterke ondersteuning verdient. De voorziene subsidies (werkingssubsidie, bouwsubsidie, kadervormingssubsidie) dienen zeker gehandhaafd te worden. We denken vooral dat er wat betreft niet-financiële ondersteuning nog heel wat verbetering mogelijk is. We denken zelf aan het verminderen van de administratieve belasting bij bijvoorbeeld de evenementenaanvraag of bij de aanvraag voor reclameconstructies. Andere voorbeelden zijn het opnieuw aanbieden van een camionette die gebruikt kan worden door de jeugdverenigingen, een goed uitgeruste uitleendienst, bijstand in de zoektocht naar middelen bij een bouwproject, ...

Aarschot heeft van oudsher een sterk jeugdbeleid, dat vanuit JC De Klinker opgebouwd wordt met een stevige ploeg betaalde jeugdwerkers en vooral het engagement van vele vrijwilligers. De huidige personeelsinzet dient hier zeker gewaarborgd te worden om de werkingen van de Club, het jeugdhuis, jeugdraad en speelplein te blijven ondersteunen.

Groen staat voor een inclusief jeugdbeleid. Het betrekken van maatschappelijk kwetsbare jongeren bij het jeugdwerk en het beleid, biedt enorme kansen op vlak van integratie en sociale mobiliteit. De ondersteuning via Arktos is cruciaal om deze vaak onzichtbare jongeren, te betrekken en moet in de volgende legislatuur verdergezet worden. De stad kan ook inzetten op vormingen en ondersteuning voor jeugd- en andere verenigingen om andersvalide, sociaal kwetsbare jongeren of jongeren met een migratie achtergrond beter te bereiken. Bovendien kan het OCMW actief deelname aan bv. het jeugdwerk en speelplein stimuleren door het opzetten van een systeem van vrijetijdscheques voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Aarschot moet een aangename stad zijn om uit te gaan. JC De Klinker is hierin een belangrijke ontmoetingsplaats voor jongeren (en wie zich jong voelt) en moet dat ook blijven. We denken dat nog meer ingezet kan worden op het bereiken van àlle Aarschotse jongeren. De Club zou zich bijvoorbeeld meer als onafhankelijke concertzaal kunnen profileren om zo ook een ouder ‘jong’ publiek te bereiken. Om de stad nog meer te laten leven gaan we voor een ambitieus evenementenbeleid, waarin de stad via een evenementencoach en een start-subsidie ondersteuning biedt aan jongeren met een plan. Een specifieke jongerenflik zou verder meer proactief kunnen inspelen op de noden van uitgaande jeugd, de fuiforganisatoren en ook cafébazen, bv. bij problemen met drugs of vechtpartijen.

We streven naar een échte inspraak in het beleid, die meer is dan een label. Een onafhankelijke jeugdraad is de continue spreekbuis van jongeren en moet goed ondersteund worden. We pleiten daarnaast voor regelmatige bredere bevragingen en ruimte voor bottom-up participatie. Jongeren die spontaan met een idee komen om iets te verbeteren of organiseren, moeten hierin ondersteund worden. Bevragen is een eerste stap, maar uiteindelijk moet de input van jongeren echt in het beleid gebruikt worden door de bevoegde schepenen. Of nog beter: deze moeten samen met de jongeren nieuw beleid maken (co-creatie). We moeten jongeren tonen dat hun mening écht telt, want zij zijn de democratie van morgen. Een goed voorbeeld zijn de recente bevragingen van kinderen en tieners in Aarschot. Kinderen willen meer groen in de woonkern en een properder milieu: waar wachten we nog op?

We zijn van mening dat de belangen van jongeren veel verder reiken dan de muren van het klassieke jeugdbeleid. Jongeren worden geconfronteerd met onveilige of slecht onderhouden fietspaden of maken zich zorgen over hoe ze ooit hun eigen woning zullen kunnen betalen. Alle mandatarissen en stadsdiensten moeten in hun beleid een jongerenreflex hebben, en dus rekening houden met de mening en noden van jongeren, bijvoorbeeld ook in het mobiliteits- en woonbeleid. Jongeren zijn een horizontale bevoegdheid die hoort terug te komen in alle beleidsdomeinen. Daar wringt nu nog veel te vaak het schoentje. Ook in ons programma vind je de aandachtspunten voor jongeren terug verspreid over de verschillende beleidsdomeinen, enkele voorbeelden zijn:

  • Cultuur: Jongeren dienen meer betrokken te worden bij de programmatie van het CC. Het huidige ticketsysteem waarbij kaarten voor de meest interessante voorstellingen een jaar op voorhand moeten worden aangekocht is ook voor veel jongeren een drempel.
  • Wonen: Voor veel jongeren wordt wonen (zeker als alleenstaande) stilaan onbetaalbaar. Aarschot kan hier op inspelen door in te zetten op de bouw van eenpersoonswoningen of flexibel om te gaan met co-housing (samenwonen met vrienden bv).
  • Mobiliteit: Jongeren zijn bij uitstek fietsers. We pleiten voor de uitbouw van veilige fietspaden met conflictarme routes vanuit de verschillende deelgemeentes en buurgemeentes, waar bv. de schoolgaande jeugd van gebruik kan maken.

SENIOREN

22% van de Aarschottenaren is ouder dan 65 jaar. In deze leeftijdsgroep zitten verschillende generaties en elke generatie heeft eigen noden en behoeften. Groen houdt rekening met die verschillende noden en garandeert iedereen een aangename oude dag.

Net zoals jongeren, vinden we ouderen een horizontale bevoegdheid. In Aarschot gaan we voluit voor een inclusief ouderenbeleid, met een ouderenreflex in alle beleidsdomeinen: welzijn, wonen, cultuur, ruimtelijke ordening, veiligheid... Dat vind je ook terug in ons programma, waarin we aandachtspunten voor ouderen hebben opgenomen doorheen alle beleidsdomeinen.

Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Daar willen we op inzetten met ontmoetingsplaatsen in alle deelgemeenten en de stad  met mogelijkheid om samen te eten, te praten en samen te zijn.

Heel wat ouderen zijn nog heel actief. Actieve ouderen verdienen alle steun die ze nodig hebben en ouderenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het actief houden van ouderen. Dat steunen we. We hebben wel ook oog voor medioren en senioren en willen ze zo lang mogelijkbij de algemene sport-, vrijetijds- en cultuurverenigingen houden. Ouderspecifieke werkingen zijn van onschatbare waarde, maar het laten deelnemen van ouderen aan verenigingen met een leeftijdsmix is nog beter.

In de openbare ruimte houden we meer rekening met ouderen. We werken aan voldoende voorzieningen zoals bankjes en leuningen, hebben oog voor de zachte weggebruiker en eisen een gezondere leefomgeving waarin iedereen zo lang mogelijk een kwalitatief gezond leven kan leiden.

Wanneer de gezondheid het laat afweten hebben meer mensen zorg en ondersteuning nodig. In Aarschot zullen er de volgende jaren vooral veel 80+'ers bijkomen. Groen Aarschot wil zorgen dat alle ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en stimuleert aangepaste woonvormen waardoor ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen. We vinden het belangrijk om woonvormen uit te denken waar ouderen wonen tussen jongere gezinnen, in buurten met een sterk buurtleven. Seniorengetto’s moeten we ten allen tijde vermijden. Assistentiewoningen met zorg, in de dorpskernen of de stad kunnen ouderen maximaal zelfstandig houden, onder een goede begeleiding.

<< terug