Goede communicatie over aangepaste afvaltarieven is belangrijk.

28 Juni 2013

De bevolking kan pas na degelijke communicatie zich aan passen aan de nieuwe situatie.  Op de gemeenteraad te Aarschot van 22 april 2013 werd de retributie op het ophalen en verwerken van het huisvuil en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen besproken (punt 5 van de dagorde). Dit betrof een aanpassing van de bestaande afvaltarieven.  

We hebben  de gouverneur via email op 30 april gevraagd of de aanpassingen reglementair waren.

Hierover hebben we  antwoord op 19 juni 2013 ontvangen. Het college van burgemeester en schepenen werd verzocht het retributiereglement in overeenstemming te brengen met bijlage 5.1.4 van het VLAREMA en terug voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit is gebeurd op de gemeenteraad van 24 juni 2013.

We hadden en hebben echter nog bedenkingen bij de communicatie over de nieuwe tarieven - die ingaan vanaf 1 mei 2013 ? naar de inwoners van Aarschot.

Op de gemeenteraad van 27 mei 2013 hebben we het feit aangekaart dat de bevolking nog niet op de hoogte was gebracht van de tarieven die op de gemeenteraad van 22 april werden goedgekeurd en die zouden ingaan op 1 mei (!).

We verwijzen naar pagina 43 van het verslag van de gemeenteraad van 27 mei 2013:

Johan Van de Schoot maakt bezwaar tegen de toepassing van de nieuwe afvalretributie (goedgekeurd tijdens de vorige gemeenteraadszitting) vanaf 1 mei 2013omdat nog niet vaststaat dat het lineaire tarief van 1 euro per afvalophaling wettelijk kan en omdat er nog niet over werd gecommuniceerd met de inwoners zodat die niet de kans kregen hun gedrag aan te passen.

Schepen Verlinden gaat na hoe de communicatie over dit onderwerp is verlopen. De opmerking van Groen wordt verder onderzocht.

We hebben nog geen overzicht van deze communicatie ontvangen. En er is door schepen Verlinden ondanks de uitdrukkelijke vraag, ook geen enkele uitleg gegeven op de gemeenteraad van 24 juni 2013.

 

We geven u graag een chronologisch overzicht:

  • Begin april 2013 kregen de inwoners van Aarschot het milieumagazine Het Stampertje in de bus. Zoals beschreven op http://www.aarschot.be/wonen-leefomgeving/afval-en-milieu/aarschots-stampertje Is Het Stampertje hét milieumagazine bij uitstek van de stad Aarschot. Je vindt er allerhande informatie over het Aarschotse milieu, de afvalomhalingen, lokale acties, en veel meer ... Op de laatste bladzijde vind je de rubriek 'De afvalfracties en hun prijskaartje voor 2013' terug, zie figuur hiernaast. Deze tarieven werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 december 2012.
  • De pers wordt via een officieel persbericht pas op 29 mei 2013 op de hoogte wordt gebracht. Zie bijlage Persbericht:  Aangepaste tarieven voor afvalophaling en aflevering afval in het recyclagepark: document: CV_29 05 13_Aangepaste afvaltarieven
  • In De streekkrant verschijnt pas op 5 juni 2013 op de rubriek  "informatie van 't stad ? tot thuis" het volgende:  "Sinds 1 mei gelden in Groot-Aarschot nieuwe tarieven"  Deze krant komt wel niet bij iedereen in de bus.

zie pagina 3 op http://makr.roularta.be/3DI/DSDW/index.jsp?editie=84

  • In de week van 26 juni 2013 verschijnt eindelijk de nieuwe versie van Het Stampertje. Daar worden de nieuwe tarieven in vermeld. Deze milieumagazine is ook het enige schrijven dat bij iedere Aarschotse inwoner in de brievenbus terug te vinden is omdat deze via bpost in elke bus wordt bedeeld. Het kan dus als ultiem en belangrijk communicatiemiddel worden beschouwd.

Communicatie over aanpassingen van afvaltarieven is belangrijk. De bevolking kan pas na degelijke communicatie zich aan passen aan de nieuwe situatie.

Daarnaast moet de stad eveneens communiceren over afvalpreventie om een gedragswijziging bij de bevolking te bekomen.

Omwille van de manke en laattijdige communicatie en het feit dat het foute artikel 2, Restafval in de aanpassing van april 2013 pas werd rechtgezet op de gemeenteraad van 24 juni, stelden we voor dat de nieuwe tarieven gestemd op 22 april 2013, pas ingaan nadat de bevolking degelijk is ingelicht.

We hebben dit dan ook gesuggereerd op de gemeenteraad van 24 juni 2013.

Op deze suggestie werd niet ingegaan door de bevoegde schepen Verlinden en het schepencollege. De tarieven zullen dus vanaf 1 mei 2013 aan de bevolking worden doorgerekend.

Dit zijn volgens ons redenen genoeg om de invoering op te schorten tot iedere inwoner het milieumagazine Het Stampertje in zijn bus heeft gekregen. Dus 1 juli 2013 lijkt ons een redelijk termijn.

Groen heeft dit ook gevraagd aan de gouveneur  en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.